Tư vấn Ngắn hạn/STC

Economica Vietnam hiện đang tìm kiếm các chuyên gia cho các vị trí chuyên gia tư vấn ngắn hạn cho các dự án về nghiên cứu kinh tế, phân tích chính sách, điều tra, khảo sát, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực về cải thiện môi trường kinh doanh, chính sách công, quản trị công, quản trị kinh tế, phát triển DNNVV, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế địa phương, cải cách hành chính, lao động, việc làm và an sinh xã hội, trách nhiệm xã hội, phát triển doanh nghiệp bền vững và quản trị công ty.

Khách hàng của công ty là các bộ, ngành khác nhau của Chính phủ, các cơ quan chính quyền địa phương, các viện nghiên cứu, tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Hình thức tuyển dụng: chuyên gia tư vấn ngắn hạn.  

Trân trọng kính mời các chuyên gia quan tâm gửi email và CV tới địa chỉ email: contact@economica.vn. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và mong có cơ hội được hợp tác với quý chuyên gia.


Short-term Consultants

Economica Vietnam continuously looks for candidates for short-term consultant positions in economic research, policy analysis, survey and capacity building for projects and assignments in the field of public policy, public governance, economic governance, SME development, private sector development, local economic development, regulatory reforms, labor, employment, social protection, social responsiblity sustainable business development and corporate governance. 

Clients of the firm are ministries, governmeny agencies, local governments, research institutes, business associations, businesses and international organizations. 

Type of employment: short-term consultant.

If you are interested, we will appreciate very much if you send us email indicating your interest and your CV to contact@economica.vn ,  allowing us to keep your CV for  relevant assignments or projects. Thank you very much and we look forwards to an opportunity to cooperate with you.